Phát biểu nào sai khi nói về độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ)?

Câu hỏi
Phát biểu nào sai khi nói về độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ)?
A. Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của 1 lượng chất phóng xạ
B. Đơn vị đo độ phóng xạ là becoren
C. Với mỗi lượng chất phóng xạ xác định thì độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử của lượng chất đó
D. Độ phóng xạ của 1 lượng chất phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ của lượng chất đó
 
Câu hỏi
Phát biểu nào sai khi nói về độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ)?
A. Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của 1 lượng chất phóng xạ
B. Đơn vị đo độ phóng xạ là becoren
C. Với mỗi lượng chất phóng xạ xác định thì độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử của lượng chất đó
D. Độ phóng xạ của 1 lượng chất phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ của lượng chất đó
Chọn đáp án D
Độ phóng xạ chỉ phụ thuộc bản chất của chất phóng xạ.
 
Chọn đáp án D
Độ phóng xạ chỉ phụ thuộc bản chất của chất phóng xạ.
Đáp án D là đúng rồi nhưng bạn chú ý độ phóng xạ không phụ thuộc vào bản chất của chất phóng xạ đâu nghe bạn vì $H = \lambda.N$. Vì công thức này nên câu C người ta phải thêm vào cụm từ "với cùng mỗi lượng chất phóng xạ xác định" để giữ giá trị $\lambda$ là hằng số thì H mới tỉ lệ với N.
Lưu ý hai khái niệm
- Độ phóng xạ đặc trưng cho độ phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ.
- Hằng số phóng xạ đặc trưng cho chất phóng xạ và phụ thuộc vào bản chất của chất phóng xạ.
 

Quảng cáo

Top