Khi thang máy đứng yên thì chu kỳ là bao nhiêu?

Bài toán
Một con lắc đơn được treo vào trần của 1 thang máy. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn a thì chu kỳ con lắc là 2,52 s. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên chậm dần đều với gia tốc cũng có độ lớn là a thì chu kỳ là 3,15 s. Khi thang máy đứng yên thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc là:
A. 2,78 s
B. 2,96 s
C. 2,61 s
D. 2,84 s
P/s: Bạn chú ý làm theo mẫu nhé.
HBD.
 
Gọi gia tốc của con lắc đơn khi thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên và chậm dần đều đi lên lần lượt là $g_1$ và $g_2$.
Gia tốc của con lăc đơn khi thang máy đứng yên là g.
Ta có $g_1 + g_2 = 2g.$
Vậy nên ta có $\dfrac{2}{T^2}= \dfrac{1}{T^2_1} + \dfrac{1}{T^2_2}$
Chọn A.
 
Gọi gia tốc của con lắc đơn khi thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên và chậm dần đều đi lên lần lượt là $g_1$ và $g_2$.
Gia tốc của con lăc đơn khi thang máy đứng yên là g.
Ta có $g_1 + g_2 = 2g.$
Vậy nên ta có $\dfrac{2}{T^2}= \dfrac{1}{T^2_1} + \dfrac{1}{T^2_2}$
Chọn A.
Còn cách làm nào khác ở aj
 

Quảng cáo

Top