Biên độ của sóng là

Bài toánSóng lan truyền từ nguồn O dọc theo một đường thẳng với biên độ không ổi. Ở thời điểm t =0 điểm O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Một điểm M cách nguồn O một khoảng bằng $\dfrac{1}{4}$ bước sóng có li độ 5 cm ở thời điểm $t=\dfrac{T}{2}$. Biên độ của sóng là
A. $5\sqrt{3}$cm
B. $5\sqrt{2}$cm
C. 5cm
D. 10cm
 
Bài toánSóng lan truyền từ nguồn O dọc theo một đường thẳng với biên độ không ổi. Ở thời điểm t =0 điểm O đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Một điểm M cách nguồn O một khoảng bằng $\dfrac{1}{4}$ bước sóng có li độ 5 cm ở thời điểm $t=\dfrac{T}{2}$. Biên độ của sóng là
A. $5\sqrt{3}$cm
B. $5\sqrt{2}$cm
C. 5cm
D. 10cm
Dễ thấy O và M vuông pha suy ra li độ của M bằng biên độ sóng.Chọn C
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
Phạmphú Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là? Bài tập Sóng cơ 1
N Các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là? Bài tập Sóng cơ 6
NTH 52 Tốc độ dao động của điểm $B$ khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm $C$ là? Bài tập Sóng cơ 0
lethisao Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là Bài tập Sóng cơ 1
Mến Xem biên độ của sóng không đổi khi truyền đi thì biên độ của sóng bằng Bài tập Sóng cơ 1
L Biên độ dao động của 1 điểm Bài tập Sóng cơ 5
N Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại và ngược pha với trung điểm I của AB là Bài tập Sóng cơ 3
phanha11a1 Biên độ của 1 điểm trên đường trung trực của AB Bài tập Sóng cơ 4
giolanh Nếu tăng dần tần số của hai nguồn lên hai lần thì biên độ tại $M$ lúc này là Bài tập Sóng cơ 4
c87777 Biên độ cực đại của trận động đất Bài tập Sóng cơ 4
Hải Quân Để trên đoạn MN có đúng 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì diện tích lớn nhất của hình thang là Bài tập Sóng cơ 2
L Biên độ của sóng Bài tập Sóng cơ 2
T Để trên đoạn CD có đúng 3 điểm tại đó dao động với biên độ cức đại thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 5
N Lúc M có li độ 10,8 mm thì li độ của N là 14,4 mm . Biên độ sóng có giá trị bằng Bài tập Sóng cơ 1
A Tính giá trị của biên độ sóng Bài tập Sóng cơ 1
Nguyễn Thị Khánh Hà Biên độ dao động của điểm M bằng Bài tập Sóng cơ 2
Kirito Biên độ sóng của điểm $M_2$ Bài tập Sóng cơ 4
highhigh Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần mà li độ dao động của phần tử tại $B$ bằng biên độ dao động củ Bài tập Sóng cơ 1
kt1996 Số điểm trên đọan AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB(không tính Bài tập Sóng cơ 8
superstar Biên độ dao động của vật là Bài tập Sóng cơ 3
Enzan Biên độ dao động của M là Bài tập Sóng cơ 4
Enzan Số điểm trên đoạn AB có biên độ cực đại và cùng pha với trung điểm I của AB là Bài tập Sóng cơ 4
Enzan Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ tại B bằng biên độ của C là Bài tập Sóng cơ 0
nguyễn thành Biên độ dao động của môi trường tại điểm cách tâm phát sóng cầu 5cm là? Bài tập Sóng cơ 9
hoankuty Nếu tăng độ lớn f lên hai lần thì giá trị biên độ của M là Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable 2 điểm gần B nhất có biên độ dao động bằng 1 nửa biên độ dao động cực đại của sóng dừng cách nhau 1 Bài tập Sóng cơ 3
inconsolable Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần mà li độ của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử t Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Trên đoạn AB điểm M dao động với biên độ 1cm cách trung điểm của AB 1 đoạn gần nhất là : Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 Điểm M trên AB dao động với biên độ cực đại gần trung điểm của AB một khoảng nhỏ nhất bằng Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Số các điểm có biên độ bằng $\sqrt{2}$ lần biên độ của nguồn trên đường nối 2 nguồn là: Bài tập Sóng cơ 1
raudiep Tìm cường độ âm của sóng âm có cùng tần số nhưng khác biên độ Bài tập Sóng cơ 2
K Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách trung trực của AB gần nhất một khoảng? Bài tập Sóng cơ 7
S Điểm dao động với biên độ 1cm và cách trung điểm của AB 1 đoạn là? Bài tập Sóng cơ 4
vat_ly_oi Biên độ dao động của điểm M1, của M2 là: Bài tập Sóng cơ 2
Heavenpostman Lúc li độ của M là $\dfrac{a}{2}$ (với a là biên độ của B) thì tốc độ của N bằng ... ? Bài tập Sóng cơ 8
D Điểm dao động với biên độ 1 cm cách trung điểm của đoạn AB một đoạn gần nhất là? Bài tập Sóng cơ 0
L Trên dây, số điểm dao động với biên độ bằng một nửa biên độ dao động của một bụng sóng là Bài tập Sóng cơ 1
lam_vuong Số điểm trên AB có biên độ dao động cực đại đồng pha với trung điểm I của đoạn AB (không tính I) Bài tập Sóng cơ 6
H Tính biên độ dao động của vật sau đó Bài tập Sóng cơ 5
T Xác định biên độ dao động của bụng và số nút trên dây Bài tập Sóng cơ 4
N Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại và dao động ngược pha với trung điểm I của đoạn AB Bài tập Sóng cơ 1
T Tìm số dao động với biên độ bằng 1/2 biên độ của điểm bụng Bài tập Sóng cơ 8
H Biết biên độ dao động của phần tử tại M gấp 4 lần tại N. Tỉ số $R_1/R_2$ bằng Bài tập Sóng cơ 2
dreamhigh315 Biên độ sóng tổng hợp tại trung điểm của đoạn $AB$ Bài tập Sóng cơ 1
thehiep Hai nguồn A và B trên mặt nước dao động cùng pha với biên độ $1cm$, O là trung điểm của AB Bài tập Sóng cơ 2
T Biên độ dao động của tại một điểm có khoảng cách xác định. Bài tập Sóng cơ 1
T Trên đường chéo $AC$ của hình chữ nhật $ABCD$ ($BC = 4 cm$) có số điểm dao động với biên độ $2a$ Bài tập Sóng cơ 1
C Biên độ giao động của điểm $\ M$ Bài tập Sóng cơ 1
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top