Thể tích máu người được tiêm khoảng

Bài toán
Tiêm vào máu của bệnh nhân khoảng $10 cm^3$ dung dịch có chứa $_{11}^{24}Na$ có chu kì bán rã $T=15h$ với nồng độ $10^{-3} mol/lít$. Sau $6h$ lấy $10 cm^3$ máu tìm thấy $1,5.10^{-8}$ mol $_{11}^{24}Na$. Coi $_{11}^{24}Na$ phân bố đều. Thể tích máu của người được tiêm khoảng
A. 5 lít
B. 6 lít
C. 4 lít
D. 8 lít
 
Bài toán
Tiêm vào máu của bệnh nhân khoảng $10 cm^3$ dung dịch có chứa $_{11}^{24}Na$ có chu kì bán rã $T=15h$ với nồng độ $10^{-3} \dfrac{mol}{l}ít$. Sau $6h$ lấy $10 cm^3$ máu tìm thấy $1,5.10^{-8}$ mol $_{11}^{24}Na$. Coi $_{11}^{24}Na$ phân bố đều. Thể tích máu của người được tiêm khoảng
A. 5 lít
B. 6 lít
C. 4 lít
D. 8 lít
Bài làm:
Sau 6h lượng Na còn lại là:
$$m=m_o.2^{-\dfrac{t}{T}}.$$
Với:
$$2^{-\dfrac{-t}{T}}=2^{-\dfrac{6}{15}}=0,7579.$$
$$m=0,75.10^{-5}.24=1,8.10^{-4} g.$$
Trong máu lấy ra có $$m'=1,5.10^{-8} \left(mol\right)=3,6.10^{-7} \left(g\right).$$
$$V'=10 cm^3=10^{-2} \left(l\right).$$
Vì tại cùng một thời điểm nên:
$$\dfrac{V}{V'}=\dfrac{m}{m'}
\Rightarrow V=V' \dfrac{m}{m'} \approx 5.$$
Chọn $A$.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
datanhlg Thể tích máu trong cơ thể? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Bài tập về thể tích máu của một người Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
G Tìm thể tích He sinh ra trong thời gian t=T Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Tùng333 Thể tích khí Heli được sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
dreamhigh315 Thể tích (đktc) của lượng khí hiđrô được tạo ra nhờ phản ứng $(1)$ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
K Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra sau đó là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Joyka Tỉ số giữa bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
proboyhinhvip Thời gian hạt $\alpha $bay trong vùng từ trường có thể là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
๖ۣۜßřεαќ ๖ۣۜΘΰя Với lọ dung dịch trên thì có thể tiêm cho Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
G Góc x giữa chuyển động cáo hạt $\alpha$ có thể bằng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
dtdt95 Nếu tổng hợp hêli từ 1g liti thì năng lượng tỏa ra có thể đun sôi 1 khối lượng nước ở $0^0 C $ là : Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
D Tốc độ tích tụ của trầm tích ở biển Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1

Quảng cáo

Top