Nếu tổng hợp hêli từ 1g liti thì năng lượng tỏa ra có thể đun sôi 1 khối lượng nước ở $0^0 C $ là :

Bài toán: Trong phản ứng tổng hợp hêli $${}_3^7Li+{}_1^1H \to {}_2^4He+{}_2^4He.$$ Biết $m_{Li}=7,0144u; m_H=1,0073u ; m_{He4}=4,0015u ; 1u=931,5 MeV/c^2 $. Nhiệt dung riêng của nước là $c=4,19kgJ/kg.k^{-1}$. Nếu tổng hợp hêli từ 1g liti thì năng lượng tỏa ra có thể đun sôi 1 khối lượng nước ở $0^0 C $ là :
A. $4,25.10^5kg$
B. $5,7.10^5 kg$
C. $7,25.10^5kg$
D. $9,1.10^5kg$
 
Bài toán: Trong phản ứng tổng hợp hêli $${}_3^7Li+{}_1^1H \to {}_2^4He+{}_2^4He.$$ Biết $m_{Li}=7,0144u; m_H=1,0073u ; m_{He4}=4,0015u ; 1u=931,5 MeV/c^2 $. Nhiệt dung riêng của nước là $c=4,19kgJ/kg.k^{-1}$. Nếu tổng hợp hêli từ 1g liti thì năng lượng tỏa ra có thể đun sôi 1 khối lượng nước ở $0^0 C $ là :
A. $4,25.10^5kg$
B. $5,7.10^5 kg$
C. $7,25.10^5kg$
D. $9,1.10^5kg$
Lời giải:
•Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp $He$ từ một hạt $Li$: $\Delta E=17,41905(MeV)$
•Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp $He$ từ một gam $Li$: $$Q=17,41905.\dfrac{1}{7}6,023.10^{23}.1,6.10^{-16}(kJ)$$
•Ta có: $Q=m C \Delta t \Rightarrow m =5,7.10^{5}(kg)$
 
Lời giải:
•Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp $He$ từ một hạt $Li$: $\Delta E=17,41905(MeV)$
•Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp $He$ từ một gam $Li$: $$Q=17,41905.\dfrac{1}{7}6,023.10^{23}.1,6.10^{-16}(kJ)$$
•Ta có: $Q=m C \Delta t \Rightarrow m =5,7.10^{5}(kg)$
$\Delta E$ đã là năng lượng rồi sao khi tính $Q$ lại fai nhân thêm $1,6.10^{-16}$ nữa ạ
các bạn giải thích cho mình cái đổi đơn vị này với
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu phản ứng tỏa ra năng lượng \Delta E thì động năng của hạt B là. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
dungpro1511 Nếu một hạt có sai số nói trên là 5% thì hạt đó có năng lượng toàn phần gấp bao nhiêu lần năng lượng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Nếu chu kì bán rã của mẫu là T thì số hạt nhân phân rã trong khoảng thời gian $t_{2}-t_{1}$ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
To_Be_The_Best Nếu dùng toàn bộ D có trong $1 kg$ nước thì năng lượng thu được Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
dtdt95 Nếu bỏ qua động năng của các hạt sinh ra thì động năng tối thiểu của hạt $\alpha$ để phản ứng xảy ra Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ghjcghj Trong khoảng thời gian lò phản ứng giảm công suất, tổng năng lượng sinh ra từ các phản ứng phân hạch Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
datanhlg Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1g Heli bằng bao nhiêu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Năng lượng toả ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 89,5$cm^{3}$ khí heli ở điều kiện tiêu chuẩn là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
D Khi tổng hợp được 1mol hạt nhân U238 thì năng lượng tỏa ra là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1g khí heli xấp xỉ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
thehiep Tính tổng số hạt nhân bị phân rã đến phản ứng thứ $100$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thanh Lam Tính khoảng thời gian để số hạt nguyên chất của hỗn hợp chỉ còn một phần ba số hạt ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
nguyenvanthanh Hằng số phóng xạ của ngồn hỗn hợp là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
huynhcashin Tính $\alpha$ gốc hợp bởi 2 hạt nhân X giống nhau Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
ShiroPin Chu kì bán rã của hỗn hợp Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
H Tính góc hợp bởi hướng chuyển động của các hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top