Bài tập Lượng tử ánh sáng

Bài tập Lượng tử ánh sáng
T
Tàn
Bài toán về hiệu điện thế hãm khi chiếu các tia sáng vào tế bào quang điện.
Bài toán
Chiếu lần lượt hai bức xạ hồng ngoại có bước sóng $\lambda_1=1,12\mu m$,$\lambda_2=1,80 \mu m$ vào tế bào quang điện được làm từ chất bán dẫn thì thấy có dòng điện chạy qua tế bào quang điện.Nếu thực hiện với ánh sáng có bước sóng $\lambda_1=1,12\mu m$ và nếu tăng hoặc giảm bước sóng của ánh sáng nhìn thấy một lượng nhỏ $\Delta \lambda=20nm$ thì hiệu thế hãm trong mỗi trường hợp tương ứng với $U_{h1},U_{h2}$.Giả thiết $\Delta \lambda << \lambda$ khi đó có thể sử dụng công thức :$(1+x)^n \approx 1+nx$.Trong các nhận xét sau ,nhận xét nào sau đây là đúng?
A. $U_{h1} < U_{h2}$ và $\Delta U_{h}=U_{h1}-U_{h2}=-30,9m V.$
B. $U_{h1} > U_{h2}$ và $\Delta U_{h}=U_{h1}-U_{h2}=30,9m V.$
C. $U_{h1} < U_{h2}$ và $\Delta U_{h}=U_{h1}-U_{h2}=-39,6m V.$
D. $U_{h1} > U_{h2}$ và $\Delta U_{h}=U_{h1}-U_{h2}=-30,9m V.$
 
C
consong
Số phầm trăm phôtn bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang của dung dịch
Bài toán :
Dung dịch Fluorêxêin hấp thụ ánh sáng có bước sóng $\ 0,49 \mu m$ và phát ra ánh sáng có bước sóng $\ 0,52 \mu m$. Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ. Biết hiệu suất của sự phát quang của dung dịch Fluorêxêin là $\ 75$%. Số phần trăm của phôtôn bị hấp thụ đã dẫn đến sự phát quang của dung dịch là?
A. $\ 82,7$%
B. $\ 79,6$%
C. $\ 75,0$%
D. $\ 66,8$%
 
Bài làm : Ta có : \[
\begin{array}{l}
P_{ht} = \dfrac{{\dfrac{{hc}}{{\lambda _{ht} }} \times n_{ht} }}{t} \\
P_{PQ} = \dfrac{{\dfrac{{hc}}{{\lambda _{PQ} }} \times n_{PQ} }}{t} \\
\dfrac{{P_{PQ} }}{{P_{ht} }} = \dfrac{{n_{PQ} \times \lambda _{ht} }}{{n_{ht} \times \lambda _{PQ} }} = 0.75 \Leftrightarrow \dfrac{{n_{PQ} }}{{n_{ht} }} = \dfrac{{0.75 \times \lambda _{PQ} }}{{\lambda _{ht} }} = \dfrac{{0.75 \times 0.52}}{{0.49}} = 0.7959 = 79.6\% \\
\end{array}
\]
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Chiếu 1 chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng $ \lambda =0,1027 (\mu m)$
Bài toán:
Chiếu 1 chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng $ \lambda =0,1027 (\mu m)$ qua khí hidro ở nhiệt độ và áp suất thích hợp thì chất khí này phát ra 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng $ \lambda_{1}< \lambda_{2}< \lambda_{3}$ biết $ \lambda_{3}=0,6563( \mu m)$, ứng với bức xạ đỏ. Năng lượng của nguyên tử hidro có biểu thức: $ E_{n}=\dfrac{-13,6}{n^2}( eV), n=1,2,3,...$. Giá trị của bước sóng $\lambda_{2}$ là:
A. Không đủ dữ kiện để tính.
B. $ 0,1876( \mu m)$
C. $ 0,1116( \mu m)$
D. $ 0,1216(\mu m)$
 
levietnghials đã viết:
Bài toán
Chiếu 1 chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng $ \lambda =0,1027 (\mu m)$ qua khí hidro ở nhiệt độ và áp suất thích hợp thì chất khí này phát ra 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng $ \lambda_{1}< \lambda_{2}< \lambda_{3}$ biết $ \lambda_{3}=0,6563( \mu m)$, ứng với bức xạ đỏ. Năng lượng của nguyên tử hidro có biểu thức: $ E_{n}=\dfrac{-13,6}{n^2}( eV), n=1,2,3,...$. Giá trị của bước sóng $\lambda_{2}$ là:
A. Không đủ dữ kiện để tính.
B. $ 0,1876( \mu m)$
C. $ 0,1116( \mu m)$
D. $ 0,1216(\mu m)$
Lời giải
Một vật hấp thụ bức xạ nào thì có thể phát ra bức xạ đó ($\lambda \leq \lambda^{'}$),vậy $\lambda_1 =0,1027 \mu m$.
Với ba bức xạ liên tiếp trong dãy banme thì :$\dfrac{1}{\lambda}=\dfrac{1}{\lambda_2}+\dfrac{1}{\lambda_3} \to \lambda=\dfrac{\lambda_2 .\lambda_3 }{\lambda_2+\lambda_3}=0,1216 \mu m \to \boxed{D}$
 

Tài liệu mới

Top