Bài tập Điện xoay chiều

Bài tập Điện xoay chiều
Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng
Bài toán
Một mạch điện xoay chiều AB gồm một điện trở r=25 ôm mắc nối tiếp với đoạn mạch RLC(theo đúng thứ tự đó). Đưa điện áp xoay chiều có dạng u=100căn2.cos wt (w thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi w=w1 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Khi w=w2=2w1 thì công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là 100W. Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng
A. 109,27 V
B. 106,32 V
C. 103,27 V
D. 110,21 V
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Tích Chu
Tích Chu
f biến thiênKhi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây?
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi $\omega = 50 \pi $ hoặc $\omega = 200\pi $ thì lần lượt $U_{C} $ max và $U_{L}$ max. Khi $\omega _{1}$=$\omega _{2}$=$100\pi $ thì UL=UC. Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 0,625
B. 0,509
C. 0,504
D. 0,615
 
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi $\omega = 50 \pi $ hoặc $\omega = 200\pi $ thì lần lượt $U_{C} $ max và $U_{L}$ max. Khi $\omega _{1}$=$\omega _{2}$=$100\pi $ thì UL=UC. Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 0,625
B. 0,509
C. 0,504
D. 0,615
Lời giải
Ta tính được $n=\dfrac{\omega _{L}}{\omega _{C}}=\dfrac{200\pi }{50\pi }=4$.
Khi $\omega =\omega _{C}=50\pi $ thì $U_{C_{max}}$ nên ta chuẩn hóa $Z_{C}=n=4$, $Z_{L}=1$, $R=\sqrt{2n-2}=\sqrt{6}$.
Khi $\omega =250\pi =5\omega _{C}$ thì $Z_{C}=\dfrac{4}{5}$, $Z_{L}=5$ và $R=\sqrt{6}$.
Từ đó $\cos \varphi =\dfrac{\sqrt{6}}{\sqrt{6+\left(\dfrac{4}{5}-5\right)^{2}}}\approx 0,504$.
Chọn C.
 
Tích Chu
Tích Chu
f biến thiênGía trị của $f_{1}$ là
Bài toán
Đặt điện áp u=U$\sqrt{2}$cos($2\pi ft$) (f thay đổi được, U tỉ lệ thuận với f) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C đoạn mạch MB chỉ có cuộn cảm thuần. BIết 2$L^{2}$>$R^{2}$C. Khi f= 60 Hz và f=90 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là $I_{1}$ và $I_{1}$/2. Khi f=30 Hz hoặc f=120 Hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có cùng giá trị. Khi f=f1 thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch MB lệch pha một góc 135 độ so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch AM. Gía trị của f1 là
A. 204 Hz
B. 80 Hz
C. 50 Hz
D. 220 Hz
Em làm hoài ra 152 mà không biết sai ở đâu.
 
f biến thiênCông suất cực đại mà mạch tiêu thụ có giá trị là?
Bài toán
upload_2017-5-23_22-42-24.png

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số thay đổi được vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ C mắc nối tiếp. Đồ thị trên biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L vào tần số góc $\omega $. Lần lượt cho $\omega =\omega _{1}$ và $\omega =\omega _{2}$ thì công suất tiêu thụ của mạch lần lượt là $P_{1}$ và $P_{2}$. Biết $P_{1}+P_{2}=50W$, công suất tiêu thụ của mạch gần nhất với giá trị nào sau đây:
A. 280,7W
B. 80,7W
C. 288W
D. 88,2W
 
Last edited:
Nfjhfg
Nfjhfg
L biến thiênĐiện áp U gần giá trị nào nhất ?
Bài toán
Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi, f không đổi. Mắc theo thứ tự R, L, C với đoạn AM chứa R, MB chứa L, C. Khi $L=L_1$ thì điện áp hiệu dụng $U_{MB}=120V$ , điện áp hai đầu mạch sớm pha hơn dòng điện 1 góc $\varphi_1$ . Khi $L=L_2$ thì điện áp hiệu dụng $U_{MB}=135V$, điện áp hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn dòng điện góc $\varphi_2=90^o-\varphi_1$. Điện áp U gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 195V
B. 202V
C. 172V
D. 185V
 
Huy Cường
Huy Cường
Truyền tải điệnĐể công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với ban đầu thì ở trạm điện cần phải
Bài toán
Từ một trạm điện, điện năng được truyền tải đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Biết công suất truyền đến nơi tiêu thụ luôn không đổi, điện áp và cường độ dòng điện luôn cùng pha. Ban đầu, nếu ở trạm điện chưa sử dụng máy biến áp thì điện áp hiệu dụng ở trạm điện bằng 1,2375 lần điện áp hiệu dụng ở nơi tiêu thụ. Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với ban đầu thì ở trạm điện cần sử dụng máy biến áp lí tưởng có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn thứ cấp so với số vòng dây cuộn sơ cấp là
A. 8,1
B. 6,5
C. 7,6
D. 10
 
Long kudo
Long kudo
Lệch phaHệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào?
Bài toán
Đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp, trong đoạn mạch AM có một cuộc cảm thuần độ tự cảm L mắc nối tiếp với một điện trở thuần R, trong đoạn mạch MB có một điện trở thuần 4R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Thay đổi L và C sao cho cảm kháng của cuộn dây gấp 5 lần dung kháng của tụ điện. Khi độ lệch pha giữa điện áp hai đầu AM so với điện áp hai đầu AB là lớn nhất thì hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào.?
A. 0,8
B. 0,6
C. 0,5
D. 0,7
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Tức thờiGiá trị lớn nhất $|u_L-u_C|$ có thể đạt được gần giá trị nào nhất dưới đây?
Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Kí hiệu $u_R,u_L,u_C,u_{RL},u_{RC},u_{LC}$ là điện áp tức thời giữa các phần tử mạch điện. Khi đặt vào mạch điện 1 điện áp xoay chiều có tần số ổn định và U không đổi. Biểu thức $u_{RL}=180\sqrt{2}\cos \left(100\pi t+\varphi_1\right)\left(V\right),u_{RC}=100\sqrt{6}\cos \left(100\pi t+\varphi_2\right)\left(V\right)$. Ở thời điểm $t_0$ nào đó $u_{RL}=u_{RC}=-100V$ với $u_{RL}$ đang tăng còn $u_{RC}$ đang giảm. Giá trị lớn nhất $|u_L-u_C|$ có thể đạt được gần giá trị nào nhất dưới đây?
A. 468V
B. 457V
C. 380V
D. 496V
 
Last edited:
Xem các bình luận trước…
Tức thờiCông suất tiêu thụ của mạch là?
Bài toán
Đặt điện áp $u=U_{0}\cos 100\pi t \left(V\right)$ vào 2 đầu đoạn mạch cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Cuộn dây có độ tự cảm $L = \dfrac{1,5}{\pi } \left(H\right)$ và điện trở $r = 50\sqrt{3}\Omega $, tụ có điện dung $C = \dfrac{10^{-4}}{\pi } \left(F\right)$. Tại thời điểm $t_{1} \left(s\right)$ điện áp tức thời giữa 2 đầu cuộn dây có giá trị 150V, đến thời điểm $t_{2}=t_{1}+\dfrac{1}{75} \left(s\right)$ thì điện áp tức thời 2 đầu tụ điện cũng bằng 150V. Công suất tiêu thụ của mạch là:
A. $150\sqrt{3}W$
B. $150W$
C. $450\sqrt{3}W$
D. $75\sqrt{3}W$
 
Last edited:
Lời giải

$Z=Z_c=100\Omega, Z_d=100\sqrt{3}, U_{0d}=U_{0c}\sqrt{3}=U_{o}\sqrt{3}$
Vì I không thay đổi.
$\tan \varphi _0=\sqrt{3}\Rightarrow \varphi _0=\dfrac{\pi }{3},\varphi_d=\dfrac{\pi }{3}+\dfrac{\pi }{2}=\dfrac{5\pi }{6}\left(\varphi _d=t_1\right)$
Tại thời điểm $t_2-t_1=\dfrac{4\pi }{3}, t_2=\dfrac{4\pi }{3}-\dfrac{5\pi }{6}=\dfrac{\pi }{2}$
Nên có $t_1$ vuông góc với $t_2$
$\left(\dfrac{150}{U_o}\right)^2+\left(\dfrac{150}{U_o\sqrt{3}}\right)^2=1\Rightarrow U_o=100\sqrt{3}, U\approx 122,47 V$ (Cái này thay đoạn vuông pha thôi)
$P=RI^2=128,89 W$
Chọn đáp án D.
Ps: Viết các biểu thức tốt theo $\varphi$ là làm được.
 
H
highscore
Truyền tải điệnHiệu suất truyền tải ban đầu gần giá trị nào sau đây nhất?
Bài toán
Một trạm hạ áp cung cấp điện cho $1$ nông trại để thắp sáng các đèn sợi đốt cùng loại. Các đèn có $U_\left(định mức\right) =220 V$. Nếu dùng $500$ bóng đèn thì đèn sáng đúng định mức. Nếu dùng $2000$ bóng đèn thì công suất hao phí tăng lên $9$ lần. Hiệu suất truyền tải ban đầu gần giá trị nào sau đây nhất?
A. $90$%
B. $80$%
C. $60$%
D. $70$%

P/s: Anh, chị, bạn nào có phương pháp làm những dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 như thế này không? Nếu có thì chỉ giúp mình với, đọc cái đề xong mình chẳng biết phải làm như thế nào và làm từ đâu nữa.
 

Tài liệu mới

Top